Call Us | Book now
HArtley Beauty Flowers

Back to list of Treatments

Waxing

Half leg ………………………………..£22.00
Full leg …………………………………£30.00
Full leg and bikini ……………….£35.00
Bikini …………………………………….£10.00
Brazilian wax……………………….. £18.00
Hollywood wax ……………………£25.00
Underarm …………………………….£10.00
Forearm wax …………………………£11.00
Full arm wax ………………………..£13.00
Lip and chin wax ………………….£10.00
Eyebrow wax ………………………….£7.00
Men’s back wax …………………..£22.00